blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif               처사공파        quartz_red.gif세계도 보기

29세

仁東

 

 

 

 

芳東

 

 

 

 

 

 

 

인동

 

 

 

 

방동

 

 

 

 

 

 

 

30세

世愚

 

仙伊

二仙

鳳任

外愚

 

 

 

 

 

 

 

세우

 

선이

이선

봉임

외우

 

 

 

 

 

 

 

31세

漢基

美京

 

 

 

榮基

淑先

淑喜

香子

香得

 

 

 

 

 

한기

미경

영기

숙선

숙희

향자

향득

 

 

 

32세

영진

 

 

 

 

서영

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29世 仁東(인동)

字 在益(재익) 1901년(辛丑)生. 10월 20일卒 墓 上村 臅洞 亥坐
配 진양 蘇氏 父는 炳文. 1907년(丁未) 9월 7일生

30世 世愚(세우)

생부 在東 1942년(壬午) 11월 15일生
配 함안趙氏 父는 道濟 1942년(壬午) 10월 1일生

31세 漢基(한기)

일명 漢奎(한규)  1968년(戊申) 3월 13일生

32世 영진

 

31世 美京(미경)

1984년(甲子) 7월 19일生

30世 仙伊(선이)

1936년(丙子) 3월 2일生
夫 尹三世(윤삼세) 파평인

30世 二仙(이선)    top

1939년(己卯) 3월 10일生
夫 裵永鎬(배영호) 분성인

30世 鳳任(봉임)

1945년(乙酉) 6월 5일生
夫 柳雄秀(유웅수) 진양인

29世 芳東(방동)

丙午 9월 12일生. 壬戌卒 북천면 莫里 基洞 艮坐
配 진양 姜氏 父는 六福. 1911년(辛亥) 11월 10일生

30世 外愚(외우)

생부 在東 1944년(甲申) 3월 6일生 1984년 12월 27일卒
配 김해金氏 父는 泰文 1945년(乙酉) 1월 25일生

31세 榮基(영기)

일명 영인 1974년(甲寅) 1월 4일生

32세 서영

 

31세 淑先(숙선)

1964년 10월 5일生

31세 淑喜(숙희)  top

1969년 3월 10일生

31세 香子(향자)

1972년 5월 6일生

31세 香得(향득)

1975년 4월 2일生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   top