blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif               옥천공파        quartz_red.gif세계도 보기

15세

士信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사신

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17세

文源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

문원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19세

弘偉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

홍위

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20세

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21세

國信

 

 

 

 

國俊

 

 

國老

 

國弼

國柱

國昌

李泰英

 

국신

 

 

 

 

국준

 

 

이심

국로

 

국필

국주

국창

이태영

 

22세

李沃

柳亨遂

李泰潤

李昌倫

군수

 

전주인

 

이옥

유형수

이태윤

이창윤

 

 

 

 

 b

 pink13_down.gif

무과

무과

무과

무과

 pink13_down.gif

 pink13_down.gif

 

 

 pink13_down.gif

 pink13_down.gif

 pink13_down.gif

`

 

 

 

현감

선전관

  

19세 弘偉(홍위)

字 德甫(덕보) 선조 갑술 1574.2.8.生 贈가선대부 어모장군 용양위 부호군
配 贈정부인 거창劉氏, 同知 賢女
墓 광주 추현 삼등공묘 좌편 亥坐 雙兆 有碣