blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif        Դ ͧ(2-4)   quartz_red.gif ǥ

 

blue01_next.gif3b

 

 

 

 

 

 

blue01_next.gif3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blue01_next.gif3d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blue01_next.gif3e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blue01_next.gif3g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

͸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

ö

 

ϳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ļ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

ȭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

â

 

ͻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

η

â

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡

 

 

 

ڼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

â

ġ

 

 

 

 

 

 

 

 

ġ

 

 

 

ġ

 

 

ġ

ġ

 

 

 

 

 

 

ó

ġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľ

Ĺ

İ

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȭ

 

 

ϱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʿ

ο

¿

 

 

 

 

 

ͼ

 

 

 

 

 

 

ȫ

ظ

ö

ʸ

 

 

 

ظ

ϸ

 

 

 

28