blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif               도정공파                quartz_red.gif세계도 보기

22세

興業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

增業

흥업

 

증업

23세

承宗

 

振門

振挺

승종

 

진문

진정

24세

應海

 

應福

應祐

응해

 

응복

응우

25세

智謙

李斗徵

黃源

趙命徵

朴震一

朴得源

徐尙龜

益謙

淑謙

淑明

지겸

권보

이두징

황원

조명징

박진일

박득원

서상구

익겸

숙겸

숙명

26세

道勖

道源

洪聖夏

 

房思永

無註

無註

도욱

도원

홍성하

방사영

27세

命益

金道興

尹敬恒

金燁

남양인

 

명익

김도흥

윤경항

김엽

28세

載福

載祿

청풍인

파평인

안동인

 

재복

재록

 

29세

弼成

弼俊

無註

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

필성

필준

 ac

pink13_down.gif

無註

 

 

 

 

 

22世 興業(흥업)

字 成之(성지) 戊子生 武 萬戶 己丑 1월 17일卒
配 金化金氏 父 通訓大夫 礪
配 金海許氏 1월 4일卒
墓 매화리 代谷山 乾坐 雙兆

23世 承宗(승종)

字 善繼(선계) 癸亥生 參奉 甲子 4월 9일卒
配 金海金氏 父 得詮
墓 서신면 용두리 鋤遊峰 癸坐 雙兆

24世 應海(응해)

字 子吉(자길) 壬寅生 武 宣傳官 癸亥(辛亥) 8월 16일卒
配 晉州柳氏 父 宣敎郞 强之 祖 直長 應泰 外祖 進士 朴忠謙
墓 垈谷嶺 乾坐 雙兆
配 金海金氏 墓 同原

25世 智謙(지겸)

丙戌 11월 18일生 武科 己酉 9월 6일卒 壽 84
配 南陽洪氏 父 忠顯 忌 6월 18일
墓 宣傳官公 墓下 上下兆

26世 道勖(도욱)  top

字 士元 甲子生 丙子 5월 7일卒
配 廣州李氏 父 泰尙 戊午生 甲子 8월 17일卒
墓 先塋 雙兆

27世 命益(명익)

字 汝受 壬辰生
配 㪧川李氏 父 胤漢 甲午生

28世 載福(재복)

字 五原 乙未 11월 6일생
配 安東金氏 父 陟

29世 弼成(필성)

字 聖集
配 南陽洪氏

26世 道源(도원)

字 仕仲 壬寅生
配 咸興崔氏
墓 合兆

22世 增業(증업)

武 部將
配 全州李氏

23世 振門(진문)  top

無註

24世 應福(응복)

武 監察
配 彦陽金氏 父 得詮
墓 鋤遊峯 子坐 雙兆

25世 益謙(익겸)

主簿
配 昌原孔氏 父 宣
墓 監察公墓上 子坐 雙兆 有床石

26世 逈(형)

生父 後愈

23世 振挺(진정)

武科

24世 應祐(응우)

無註

 

 

   top