blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif  quartz_red.gif색인도 보기      도정공파

29세

平鎭

 

 

평진

 

30세

致道

慶旭

慶文

金應斗

孫時學

李尙圭

 

 

치도

경욱

경문

김응두

손시학

이상규

 

 

 

31세

崙信

錠信

鎔信

道元

檜信

徐載

경주인

안동인

영천인

 

 

 

윤신

정신

용신

도원

회신

서재

 

 

 

32세

啓淸

啓殷

啓良

開浩

啓浩

이천인

 

 

 

계청

계은

계량

개호

계호

 

 

 

33세

文杓

鎰杓

沈崇之

安仁淅

東杓

金相根

朴大鎭

應祥

應述

壬述

奉出

德述

 

 

 

문표

일표

심숭지

안인석

동표

김상근

박대진

응상

응술

임술

봉출

덕술

 

 

 

34세

運澤

運贊

鴻九

李載雨

龍九

麟九

駿九

청송인

순흥인

경주인

밀양인

 

 

 

운택

운찬

홍구

이재우

용구

인구

준구

 

 

 

35세

경주인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34세 丙郁(병욱)

一名潤澤 丙子1936년9월26일生
配 全州李氏 辛巳1941년8월26일生

35세 善寧(선영)

甲辰1964년12월14일生

35세 完寧(완영)

一名德建 庚戌1970년7월21일生

32世 秉燮(병섭)

字 文郁-文玉 戊寅1월25일生 1월7일卒
配 礪山宋氏 父 大浩 辛巳生 乙巳1965년3월10일卒
墓 비봉면紫安里先塋合兆

33世 永九(영구)

一名永俊 戊申3월4일生 癸亥1983년2월21일卒
配 慶州崔氏 辛亥6월20일生 丙午1966년9월4일卒
墓 先塋下子坐合兆

34世 丙燮(병섭)  top

生父聖九 乙未1955년6월25일生
配 金海金氏 丙申1956년4월18일生

35世 昌寧(창영)

一名相敏 辛酉1981년12월7일生

33世 聖九(성구)

一名在善 庚申3월10일生庚申1980년12월8일卒 墓 先塋下子坐
配 密陽朴氏 丙寅9월15일生

34世 丙元(병원)

丁未1967년2월15일生

 

 

 

 

 

 

top