blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif                통례공파        quartz_red.gif세계도 보기

29세

宇東

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

우동

 

 

 

 

 

 

 

30세

應愚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

응우

 

 

 

 

 

 

31세

基碩

 

 

鄭昌根

金觀洙

 

 

기석

기영

 

 

정창근

김관수

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32세

龍萬

敬萬

美英

美賢

해주인 

光山人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

용만

경만

미영

미현

 

 

 

 

33세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35세

 

 

 

 

 

36세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tbbg

 

 

 

 

 

 

 

29世 宇東(우동)

字 景彬(경빈) 1879(己卯)6.11.~1963(癸卯)9.22.
○配 恩津宋氏 1883(癸未)7.7.~1945(乙酉)8.25. 父 欽龍
○墓
경기도 안성군 삼죽면 가현리 144 合兆

30世 膺愚(응우)

1910(庚戌)2.21.~1950(庚寅)5.16. 墓 경기도 안성군 삼죽면 가현리 144
○配 高靈申氏 1912(壬子)7.9.~ 父 忠植 霞隱通后

31世 基碩(기석)

1932(壬申)2.23.~

32世 龍萬(용만)

1962(壬寅)1.13.~

 31世 基(기영)

1937(丁丑)1.26.~ 農學博士 안성농업전문대학교수
○配 全州 李明美 1943(癸未)2.6.~ 父 鍾學

32世 敬萬(경만) cybernation_back.gif

1978(戊午)6.13.~

32世 美英(미영)

1969(己酉)1.16.~

32世 美賢(미현)

1970(庚戌)12.11.~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cybernation_back.gif