blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif                통례공파        quartz_red.gif세계도 보기

22세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不疑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

불의

 

 

 

 

 

23세

秉鼎

 

 

 

 

 

李齊孝

李道仁

李微休

鄭思說

秉齡

秉機

秉杓

秉模

 

 

병정

 

 

 

 

 

이제효

이도인

이미휴

정사설

병령

병기

병표

병모

 

 

24세

 

 

 

 

 

전주인

광주인 

연안인

진주인 

光範

 

光疇

光九

光弘

光七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

광범

 

광주

광구

광홍

광칠

25세

碩耆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德裕

 

弼裕

碩裕

석기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

덕유

 

필유

석유

26세

 

 

 

李以常

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이이상

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27세

泰容

金樂鉉

洪佑錫

泰容

 

광주인

 

 

태용

김락현

홍우석

태용

 

 

 

 

 

28세

거후

예안인

풍산인

攸源

權明玉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유원

권명옥

 

 

 

29세

 

 

 

天東

안동인

 

 

 

 

 

천동

 

 

 

 

tbc

 

 

pink13_down.gif

 

 

 

 

 

 

 

26世 (거)

字 象初(상초) 1790(庚戌)3.28.~1877(丁丑)1.27.
○配 全州李氏 11.18.卒 父 用聖 鷺渚(노저)后
○墓 여주군 강천면 부평리 先塋

27世 泰容(태용)

字 敬允(경윤) 1821(辛巳)12.20.~1881(辛巳)2.4. 生父  
○配 安東權氏 2.9.卒
○墓 여주군 강천면 부평리 佛谷

28世 攸源(유원)

字 秀仁(수인) 1860(庚申)1.17.~1930(庚午)2.7. ○墓 경기도 안성군 금광면 삼흥리 새재 관해봉下 西北向 丙坐 壬向
○配 草溪鄭氏 父 日和 恒齋后 ○配 慶州金氏 ?~1907(丁未)11.11. ○墓 충청북도 괴산군 청천면 멱수골 西南向

29世 天東(천동)

1906(丙午)1.27.~
○配 全州李氏 1912(壬子)8.9.~1940(庚辰)8.15. 墓 경기도 안성군 금광면 삼흥리 새재 先塋下 丙坐 壬向
○配 慶州李氏 1918(戊午)11.9.~ 國堂后

 

  cybernation_back.gif