blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif                통례공파        quartz_red.gif세계도 보기

29세

天東

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30세

延愚

 

 

鴻愚

 

鳳愚

 

正愚

 

亨愚

上愚

崔鍾福

崔九連

 

정우

 

 

홍우

 

봉우

 

증우

 

형우

상우

최종복

최구연

 

31세

基準

基良

基善

基恩

基明

殷淑

基元

承希

송이 

精恩

전주인 

전주인 

 

 

 

기민

기준

기량

기선

기은

기명

은숙

기원

승희

정은

 

 

 

32세

萬宗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

만종

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35세

 

 

 

 

 

 

 

36세

 

 

 

 

 

tbca

 

 

 

 

 

 

29世 天東(천동)

1906(庚申)1.27.~
○配 全州李氏 1912(壬子)8.9.~1940(庚辰)8.15. 墓
경기도 안성군 금광면 삼흥리 새재 先塋下 丙坐 壬向
○配 慶州李氏 1918(戊午)11.9.~ 國堂后

30世 延愚(정우)

1929(己巳)11.17.~ 國民學校長
○配 全州李氏 1933(癸酉)윤5.29.~
부 凡秀 讓寧大君后

31世 基(기민)

1957(丁酉)10.20.~
○配
寧越嚴氏 1959(己亥)3.2.~ 父 允欽

32世 萬宗(만종)

1985.3.13.~

31世 基準(기준)

1959.3.1.~

31世 基良(기량) cybernation_back.gif

1961.4.11.~

30世 鴻愚(홍우)

1946(丙戌)12.3.~
○配 完山李氏 1948(戊子)10.20.~ 父 亨文

31世 基善(기선)

1976.10.2.~

31世 基恩(기은)

1974.10.24.~

30世 鳳愚(봉우)

1949(己丑)12.22.~
○配 密陽朴氏 1950.5.29.~ 父 性煥

31世 基明(기명)

1977.3.17.~

31世 殷淑(은숙)

1980.3.5.~

30世 正愚(증우) cybernation_back.gif

1953.9.18.~
配 金海金氏 1954.12.16.~ 父:顯昌

31世 基元(기원)

1979.10.16.~

31世 承希(승희)

1982.9.4.~

30世 亨愚(형우)

1956.12.12.~
○配 慶州鄭氏 1962.3.3.~ 父 鍾云

31世  송이

1984.10.18.~

30世 上愚(상우)

1960(庚子)2.20.~
○配 星州裵氏 1959.7.4.~ 父 永完

31世 精恩(정은)

1983.2.6.~

  cybernation_back.gif