blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif                통례공파        quartz_red.gif세계도 보기

22세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23세

秉元

 

 

秉天

秉一

 

 

 

 

權讚

 

 

 

 

 

 

병원

 

 

병천

병일

 

 

 

 

권찬

 

 

 

 

 

 

24세

趙炅

성후

光益

 

 

 

 

안동인 

 

 

 

 

 

 

광후

조경

 

광익

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25세

 

병휘후

횡성인

 

東耆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

동기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26세

 

 

 

 

李東善

李永明

心松俠

權致一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이동선

이영명

심송협

권치일

 

 

 

 

 

 

 

27세

 

 

 

 

泰範

전주인 

전주인 

청송인 

안동인 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

태범

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28세

 

 

 

 

百源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

백원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29세

 

 

 

 

出東

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

출동

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tca

 

 

 

 

無后

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22世 澤(택)

字 伯潤(백윤) 1661(辛丑)12.29.~1702(壬午)4.16.
○配 善山金氏 10.18.卒 父 宗相 困六齋.義元后
○墓 경기도 여주군 금사면 梨浦 新基洞 壬坐 合兆

23世 秉元(병원)

字 善良(선량) 1683(癸亥)~?
○配 南陽洪氏 父 察訪.日章
○配 交河盧氏 父 潤 墓 牙山

24世 光(광후)

字 汝厚(여후) 1719(己亥)~1753.(癸酉)
○配 慶州金氏 父 彬

23世 秉一(병일)

字 時中(시중) 1702(壬午)5.9.~戊申.11.30.
○配 淸州郭氏 4.21.卒 父 萬重 文良公.樞后
○墓 沙五谷 合兆

24世 光益(광익) cybernation_back.gif

字 汝謙(여겸) 1727(丁未)9.6.~1793(癸丑)5.10.
○配 原州元氏 4.18.卒 父 履中 耕谷.天錫后
○墓 沙五谷 甲坐 合兆

25世 東耆(동기)

字 聖漸(성점) 1748(戊辰)3.25.~1806(丙寅)1.6.
○配 原州李氏 4.21.졸 父 宗世
○配 原州李氏 5.23.卒 父 鼎宅

26世 鍈(영)

字 景輝(경휘) 1784(甲辰)12.20.~?.
○配 靑松沈氏 父 松壽

27世 泰範(태범)

字 致洪(치홍) 10.25.卒 墓 沙五谷

28世 百源(백원)

字 致洪(치홍) 10.25.卒 墓 沙五谷

 

 

 

cybernation_back.gif