blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif                통례공파        quartz_red.gif세계도 보기

22세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23세

秉文

秉和

金延烒

秉愼

蔡光龜

睦時協

金厚慶

秉善

 

洪大萬

秉天

 

 

 

 

 

병문

병화

김정식

병신

채광구

목시협

김후경

병선

 

홍대만

병천

 

 

 

 

 

24세

光弼

李夏慶

선산인

早天

평강인

사천인

光州人

光運

 

당성인

光保

 

 

 

 

 

광필

이하경

 

 

 

 

 

광운

 

 

광보

 

 

 

 

 

25세

 

전주인

 

 

 

 

 

忠箕

成應箕

 

得耆

宋濟孝

李弘迪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

충기

성응기

 

득기

송제효

이홍적

 

 

 

26세

 

 

 

 

 

 

 

成永吉

창령인

 

여산인

성주인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

성영길

 

 

 

 

 

 

 

27세

 

 

 

 

 

 

 

창령인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tcb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22世 濯(탁)

字 新之(신지) 1664(甲辰)~1712(壬辰)1.21.
○配 海平尹氏 父 鳴周
○配 平山申氏 父 弼

○墓 강원도 원주시 蔣坪 卯坐 3合兆

23世 秉文(병문)

字 君實(군실) 1696(丙子)~1746(丙寅)8.11.
○配 慶州金氏 3.23.卒 父 潗(집)
○墓
沙五谷 合兆

24世 光弼(광필)

字 希說(희설) 1726(丙午)3.17.~?
○配 全州李氏 父 齊恒 坡谷誠中后

23世 秉和(병화)

字 汝貞(여정) 1706(丙戌)~?
○配 晋州鄭氏 父

22世 (락) cybernation_back.gif

字 聖樂(성락) 1669(己酉)~1730.(庚戌)
○配 安東金氏 父 람
○墓
 沙五谷 合兆

22世 (직)

字 季涵(계함) 1674(甲寅)~1725(乙巳) 墓 驪州 梨浦 壬坐
○配 高靈申氏 父 淑 墓 乾位同原
○配 善山金氏 父 齊相 墓 沙五谷

23世 秉善(병선)

字 最仲(최중) 1717(丁酉)~?
○配
春川朴氏 父 世郁

24世 光運(광운)

○配 南陽洪氏 父 宗堯(종요)

22世 (성)

字 子遠(자원) 1678(戊午)1.27.~1725(乙巳)5.1.
○配 安東權氏 父 均一
○墓
원주 西面 小古里 艮坐 合兆

23世 秉天(병천) cybernation_back.gif

字 士浩(사호) 生父 澤 戊午~1778(戊戌)9.19.
○配 陽川許氏 12.22.卒 父 
琚(거) 
○墓 
여주군 강천면 걸은리 法水頭

24世  光保(광보)

字 翼之(익지) 1777(丁酉)~1843(壬寅)10.8.
○配 安東權氏 3.24.卒 父 敬濟

25世 得耆(득기)

字 殷良(은량)
○配 礪山宋氏 父 瑾

26世 鍊(연)

字 精汝(정여) 1717(丁酉)~?
○配 星州李氏

 

 

 

 

 

  cybernation_back.gif